V skladu z 51. členom Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 81/06- UPB3, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-L) lahko učenec pridobi:

  • Status učenca perspektivnega športnika če je registriran pri nacionalni panožni športni zvezi in tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez. https://www.olympic.si/sportniki/registracija-in-kategorizacija
  • Status učenca vrhunskega športnika če doseže vrhunski športni dosežek mednarodne vrednosti.
  • Status učenca perspektivnega mladega umetnika lahko pridobi učenec, če se udeležuje državnih tekmovanj s področja umetnosti.
  • Status učenca vrhunskega mladega umetnika če dosega najvišja mesta oziroma nagrade na državnih tekmovanjih s področja umetnosti.

Pridobitev statusa predlagajo starši učenca z izpolnjeno ustrezno vlogo.

Učencu s statusom se prilagodijo šolske obveznosti. Prilagajanje šolskih obveznosti se uredi s pisnim dogovorom med šolo in starši. Prilagodijo se načini in roki za ocenjevanje znanja ter obiskovanje pouka in drugih dejavnosti po pravilniku o prilagajanju šolskih obveznosti.

Osnovna šola Komenda

Glavarjeva cesta 37,
1218 Komenda
tel:01/724 71 50

Organizacijska enota Moste

Moste 40,
1218 Komenda

 

Arhivi

Dostopnost