Skoči na glavno vsebino

Svetovalna služba v šoli pomaga in sodeluje z osnovnim namenom, da bi vsi posamezni udeleženci (učenci, učitelji, vodstvo šole in starši) in šola kot celota v vzgojno-izobraževalnem procesu vzpostavili kar se da konstruktivni in sodelujoči odnos ter dosegli temeljni vzgojno-izobraževalni cilj šole, to je optimalni razvoj otroka.

 

OSNOVNE NALOGE ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE

Svetovalno delo z učenci
 • kadar se učenci znajdejo v težavah, prihajajo v konflikt s sošolci, učitelji, imajo težave doma ali druge osebne težave in učne težave;
 • individualna pomoč otrokom z različnimi težavami; po potrebi tudi v sodelovanju z zunanjimi strokovnimi ustanovami;
 • poklicna orientacija – svetovanje pri izbiri srednje šole in poklica, priprava na informativni dan, izvedba vpisa v srednje šole, informacija o štipendijah, delo z učenci, ki zaključujejo šolsko obveznost;
 • koordinacija dela za učence s posebnimi potrebami;
 • delo z nadarjenimi učenci;
 • vpis otrok v šolo.
Sodelovanje s starši
 • individualno svetovalno in posvetovalno delo s starši v zvezi z učnimi, vedenjskimi, vzgojnimi in osebnostnimi težavami otrok;
 • pomoč pri vzpostavljanju konstruktivnih odnosov v trikotniku učitelj-učenec-starši;
 • delo s šolskimi novinci – vpis in razgovor o razvojnih značilnostih otroka, razgovori o šolanju otroka oz. o odložitvi šolanja;
 • poklicna orientacija – predavanje za starše otrok, individualno svetovanje v zvezi z vpisom v srednje šole, štipendiranje;
Sodelovanje z vodstvom šole, učitelji in zunanjimi institucijami
 • timsko delo na raznih področjih življenja in dela šole ter ŠSD;
 • organizacija in vodenje strokovnih srečanj;
 • sodelovanje na pedagoških konferencah;
 • koordiniranje dela za učence s posebnimi potrebami;
 • sodelovanje na aktivih razredne in predmetne stopnje;
 • posredovanje rezultatov analiz, anket;
 • sodelovanje z vrtci;
 • sodelovanje z zdravstvenimi zavodi;
 • sodelovanje s Centri za socialno delo;
 • sodelovanje z Zavodom RS za zaposlovanje in drugimi ustanovami.

 POKLICNA ORIENTACIJA

Šolska svetovalna služba ima pomembno vlogo pri izbiri in načrtovanju izobraževalno-poklicne poti. Priprava na izbiro poklica in izbiro srednje šole je pomemben korak na poti odraščanja, zato želimo to pot učencem čim bolj olajšati ter jim pomagati z različnimi koristnimi informacijami, da bi bila odločitev lažja.

Rokovnik za vpis v srednje šole 2023/24
16. 2. in 17. 2. 2024 Informativni dnevi
Do 4. 3. 2024 Prijava za preizkuse znanj, nadarjenosti in spretnosti
Med 8. 3. in 20. 3. 2024
Opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti, znanja in spretnosti
2. 4. 2024 Prijava za vpis v 1. letnik SŠ
8. 4. 2024 Javna objava stanja prijav na spletni strani MVI
18. 4. 2024
Javna objava sprememb obsega razpisnih mest
23. 4. 2024 Prenos prijav na drugo SŠ
24. 5. 2024 Obveščanje o omejitvah vpisa
Med 17. 6. in 21. 6. 2024 Vpis v srednje šole
Do 21. 6. 2024 do 16. ure V primeru omejitve vpisa – objava spodnjih mej 1. kroga izbirnega postopka
Do 26. 6. 2024 do 15. ure V primeru omejitve vpisa – prijava kandidatov za 2. krog izbirnega postopka
Do 2. 7. 2024 do 9. ure V primeru omejitve vpisa – objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka
Do 3. 7. 2024 do 14. ure Vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu
Do 4. 7. 2024 do 15. ure Objava prostih mest za vpis (spletna stran MVI)
Do 30. 8. 2024 Prijava in vpis na srednjih šolah, ki imajo še prosta mesta

 

Aktivnosti
 • Informiranje učencev o nadaljnjem izobraževanju, poklicih in možnostih zaposlovanja;
 • individualna svetovanja glede izbire vpisa v srednjo šolo oz. poklica;
 • izvedba predavanj, razrednih ur na temo poklicne orientacije (moja močna področja, interesi, pot do poklica…);
 • organizacija obiskov učencev v podjetjih in pri drugih delodajalcih ali srednjih šolah;
 • spletni vprašalnik o poklicni poti (izvede se v mesecu novembru): namenjen je ugotavljanju notranje motivacije učenca, njegovih interesov in je podlaga za individualno svetovanje učencu;
 • predstavitev rokovnika, novosti na področju štipendij in srednješolskih programov učencem in staršem;
 • predstavitev razpisa za vpis v srednje šole učencem in staršem;
 • izpolnjevanje vpisnih listov skupaj z učenci.

 

Najpogostejše napake pri izbiri poklica
 • nepoznavanje poklicev premajhnega števila poklicev;
 • enostransko poznavanje poti do poklicev;
 • precenjevanje/podcenjevanje sposobnosti;
 • želje in zahteve staršev, ki niso v skladu z otrokovimi sposobnostmi in interesi otroka;
 • izbira po prijateljstvu;
 • izbira po najbližji šoli;
 • modni, “ugledni”, dobro plačani poklici.
Merila v primeru omejitve vpisa v posamezni srednji šoli se upoštevajo
 • zaključne ocene obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. razreda osnovne šole (z učnim uspehom lahko kandidat dobi največ 175 točk);
 • za umetniške programe (umetniška gimnazija, fotografski tehnik,…) preizkus nadarjenosti;
 • za športne oddelke športni dosežki.

 

Koristne povezave

Arhivi

Dostopnost
Avtorske pravice
Razen tam, kjer je drugače opredeljeno,vsebinana tej stranije licencirano pod Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International licenco.