Skoči na glavno vsebino

Svetovalna služba v šoli pomaga in sodeluje z osnovnim namenom, da bi vsi posamezni udeleženci (učenci, učitelji, vodstvo šole in starši) in šola kot celota v vzgojno-izobraževalnem procesu vzpostavili kar se da konstruktivni in sodelujoči odnos ter dosegli temeljni vzgojno-izobraževalni cilj šole, to je optimalni razvoj otroka.

 

OSNOVNE NALOGE ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE

Svetovalno delo z učenci
 • kadar seučenci znajdejo v težavah, prihajajo v konflikt s sošolci, učitelji, imajo težave doma ali druge osebne težave in učne težave;
 • individualna pomoč otrokom z različnimi težavami; po potrebi tudi v sodelovanju z zunanjimi strokovnimi ustanovami;
 • poklicna orientacija – svetovanje pri izbiri srednje šole in poklica, priprava na informativni dan, izvedba vpisa v srednje šole, informacija o štipendijah, delo z učenci, ki zaključujejo šolsko obveznost;
 • koordinacija dela za učence s posebnimi potrebami;
 • delo z nadarjenimi učenci;
 • vpis otrok v šolo.
Sodelovanje s starši
 • individualno svetovalno in posvetovalno delo s starši v zvezi z učnimi, vedenjskimi, vzgojnimi in osebnostnimi težavami otrok;
 • pomoč pri vzpostavljanju konstruktivnih odnosov v trikotniku učitelj-učenec-starši;
 • delo s šolskimi novinci – vpis in razgovor o razvojnih značilnostih otroka, razgovori o šolanju otroka oz. o odložitvi šolanja;
 • poklicna orientacija – predavanje za starše otrok, individualno svetovanje v zvezi z vpisom v srednje šole, štipendiranje;
Sodelovanje z vodstvom šole, učitelji in zunanjimi institucijami
 • timsko delo na raznih področjih življenja in dela šole ter ŠSD;
 • organizacija in vodenje strokovnih srečanj;
 • sodelovanje na pedagoških konferencah;
 • koordiniranje dela za učence s posebnimi potrebami;
 • sodelovanje na aktivih razredne in predmetne stopnje;
 • posredovanje rezultatov analiz, anket;
 • sodelovanje z vrtci;
 • sodelovanje z zdravstvenimi zavodi;
 • sodelovanje s Centri za socialno delo;
 • sodelovanje z Zavodom RS za zaposlovanje in drugimi ustanovami.

 POKLICNA ORIENTACIJA

Šolska svetovalna služba ima pomembno vlogo pri izbiri in načrtovanju izobraževalno-poklicne poti. Priprava na izbiro poklica in izbiro srednje šole je pomemben korak na poti odraščanja, zato želimo to pot učencem čim bolj olajšati ter jim pomagati z različnimi koristnimi informacijami, da bi bila odločitev lažja.

Rokovnik za vpis v srednje šole 2022/23

21. januar 2022

Objavljen razpis za vpis v srednje šole

11. in 12. februar 2022

Informativni dan

2. marec 2022

Posredovanje dokazil o izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za programa gimnazija (š) in ekonomska gimnazije (š)

11 do 21. marec

Ugotavljanje izpolnjevanja posebnega vpisnega pogoja za vpis v gimnazija (š) in ekonomska gimnazija (š)

4. april 2022

Rok za prijavo za vpis v 1. letnik srednje šole

25. april 2022 do 14. ure

Rok za prenos prijave – morebitni prenosi prijav za vpis v srednjo šolo (možna izvedba tudi na daljavo)

24. maj 2022

Javna objava omejitev vpisa (spletna stran MIZŠ)

27. maj 2022

Obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvah vpisa

med 16. in 21. junijem 2022 do 14. ure

VPIS v srednje šole oziroma izvedba 1. kroga izbirnega postopka (po razporedu šole), možna izvedba tudi na daljavo

21. junij 2022 do 16. ure

V primeru omejitve vpisa – objava spodnjih mej 1. kroga izbirnega postopka

do 24. junija 2022 do 13. ure

V primeru omejitve vpisa – prijava kandidatov za 2. krog izbirnega postopka

do 30. julija 2022 do 15. ure

V primeru omejitve vpisa – objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka

do 1. julija 2022 do 14. ure

Vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu (možna izvedba tudi na daljavo)

4. julij 2022 do 15. ure

Objava prostih mest za vpis (spletna stran MIZŠ)

do 31. avgusta 2022

Vpis na srednjih šolah, ki imajo še prosta mesta

 

Aktivnosti
 • Informiranje učencev o nadaljnjem izobraževanju, poklicih in možnostih zaposlovanja;
 • individualna svetovanja glede izbire vpisa v srednjo šolo oz. poklica;
 • izvedba predavanj, razrednih ur na temo poklicne orientacije (moja močna področja, interesi, pot do poklica…);
 • organizacija obiskov učencev v podjetjih in pri drugih delodajalcih ali srednjih šolah;
 • spletni vprašalnik o poklicni poti (izvede se v mesecu novembru): namenjen je ugotavljanju notranje motivacije učenca, njegovih interesov in je podlaga za individualno svetovanje učencu;
 • predstavitev rokovnika, novosti na področju štipendij in srednješolskih programov učencem in staršem;
 • predstavitev razpisa za vpis v srednje šole učencem in staršem;
 • izpolnjevanje vpisnih listov skupaj z učenci.

 

Najpogostejše napake pri izbiri poklica
 • nepoznavanje poklicev premajhnega števila poklicev;
 • enostransko poznavanje poti do poklicev;
 • precenjevanje/podcenjevanje sposobnosti;
 • želje in zahteve staršev, ki niso v skladu z otrokovimi sposobnostmi in interesi otroka;
 • izbira po prijateljstvu;
 • izbira po najbližji šoli;
 • modni, “ugledni”, dobro plačani poklici.
Merila v primeru omejitve vpisa v posamezni srednji šoli se upoštevajo
 • zaključne ocene obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. razreda osnovne šole (z učnim uspehom lahko kandidat dobi največ 175 točk);
 • za umetniške programe (umetniška gimnazija, fotografski tehnik,…) preizkus nadarjenosti;
 • za športne oddelke športni dosežki.

 

Koristne povezave

Arhivi

Dostopnost
Avtorske pravice
Razen tam, kjer je drugače opredeljeno,vsebinana tej stranije licencirano pod Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International licenco.