Sedmošolci se vračajo …

Spoštovani starši,

učenci 7. b se bodo s Ptuja vrnili predvidoma okoli 15.45. Dopoldne bodo izpeljali še zadnji del predvidenih aktivnosti, po kosilu pa se bodo odpravili proti Komendi. Želimo jim srečno in varno pot.

Objavljeno v Domov, Obvestila | Komentiraj

Dnevnik 7.b v besedi in slikah

1. dan

Na Ptuju nas je pričakalo toplo in sončno vreme. Po kosilu smo se odpeljali na ogled Ptujskega gradu in starega dela mesta. Nazaj smo se vrnili peš, po večerji pa smo se preizkusili v kaligrafiji. Beri naprej

Objavljeno v Domov, Obvestila | Komentiraj

Projektni in tematski teden za učence 7. a in 7. c

Za učence 7. a in 7. c razreda bomo v tednu od 27. do 31. 3. 2017 organizirali projektni in tematski teden Sprehod skozi srednji vek in ga bodo preživeli na Ptuju v domu CŠOD Štrk.

Učenci pridejo v šolo v ponedeljek, 27. 3. 2017, ob 8. 30 uri in počakajo pred vhodom v šolo v Komendi, v primeru slabega vremena pa v šoli.

Vodja projektnega tedna: Andreja Burja Čerin

Save

Objavljeno v Domov, Obvestila | Komentiraj

Po Prešernovih stopinjah – kulturni dan za 8. razred

V torek, 28. marca, imajo osmošolci kulturni dan. Obiskali bodo Vrbo, Žirovnico in Kranj.

Zbor učencev bo pred šolo v Komendi ob 8. uri,  vrnili se bomo ob 13.45. Kosilo bo.

Vodja dejavnosti: Irena Traven

Save

Objavljeno v Domov, Obvestila | Komentiraj

Office 365 / Oblak 365

Obveščamo vas, da omogočamo vsem učencem in zaposlenim brezplačno uporabo Microsoftove storitve Oblak 365.
Beri naprej

Objavljeno v Domov, Obvestila | Komentarji so izklopljeni za Office 365 / Oblak 365

oip

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI – osnovne informacije

S klikom na predmet se odpre njegov opis.

DRUŽBOSLOVNO-HUMANISTIČNI SKLOP NARAVOSLOVNO-TEHNIČNI SKLOP
RETORIKA SODOBNA PRIPRAVA HRANE
NEMŠČINA I ORGANIZMI V NARAVI IN UMETNEM OKOLJU
NEMŠČINA II ROBOTIKA V TEHNIKI
NEMŠČINA III IZBRANI ŠPORT
LIKOVNO SNOVANJE I ŠPORT ZA ZDRAVJE
LIKOVNO SNOVANJE II ŠPORT ZA SPROSTITEV
LIKOVNO SNOVANJE III UREJANJE BESEDIL
ŠOLSKO NOVINARSTVO
MULTIMEDIJA
GLEDALIŠKI KLUB RAČUNALNIŠKA OMREŽJA
TURISTIČNA VZGOJA POSKUSI V KEMIJI
VERSTVA IN ETIKA I, II, III
LOGIKA 1
ODKRIVANJE PRETEKLOSTI MOJEGA KRAJA
ASTRONOMIJA DALJNOGLEDI IN PLANETI
ANSAMBELSKA IGRA KEMIJA V ŽIVLJENJU
VZGOJA ZA MEDIJE-TELEVIZIJA RASTLINE IN ČLOVEK
VZGOJA ZA MEDIJE – TISK OBDELAVA GRADIV LES
GLASBENI PROJEKT OBDELAVA GRADIV – UMETNE MASE
MATEMATIČNA DELAVNICA 7
VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

OPISI PREDMETOV

Izbirni predmet:

ŠOLSKO NOVINARSTVO

Učiteljica:

o učiteljica slovenščine

Število ur:

o tedensko: 1

o letno: 35

Trajanje:

o 1 leto

Vezano na razred:

o ne

Priporočamo:

o 7., 8., 9. razred

Kratek opis predmeta:


o Učenci bodo spoznavali najpogostejše stalne oblike novinarskega sporočanja, ob tem poglabljali znanje materinščine, zbirali in raziskovali gradivo, sami oblikovali članke in druge publicistične sestavke. Ob praktičnih primerih se bodo srečavali z različnimi okoliščinami, zato bodo pri sporazumevanju uporabljali govornemu položaju ustrezno socialno zvrst/podzvrst.

o S pisnimi izdelki bodo sodelovali v občinskem glasilu in pri nastajanju šolskega časopisa. Obiskali bodo nacionalno ali komercialno radijsko oziroma televizijsko postajo in se ob konkretnih primerih seznanili z delom radijskega ali televizijskega novinarja.

Tematski sklopi:

o Tiskani mediji
o Informativna zvrst novinarskega pisanja
o Zvrsti jezika
o Pišem – torej sem
o Slovstvena folklora
Učenci:


o se zavedajo, da je jezik najpomembnejši del kulturne dediščine in s tem temeljna prvina človekove osebne in narodne identitete;
o se zavedajo, da je slovenski jezik državni jezik v Republiki Sloveniji in si oblikujejo narodno in državljansko zavest;
o se zavedajo različnih okoliščin za rabo knjižnega in neknjižnega jezika, zato pri sporazumevanju uporabljajo govornemu položaju ustrezno socialno zvrst/podzvrst;
o si razvijajo sposobnosti izražanja v praktično sporazumevalnem, strokovnem in publicističnem jeziku;
o oblikujejo pozitiven odnos do slovstvenega izročila;
o kritično presojajo in vrednotijo izdelke medijev.

Načini pridobivanja ocene:

o pisanje publicističnih besedil (praktično delo),

o preverjanje obravnavane snovi.

Opis dela pri predmetu: o delo v dvojicah o skupinsko delo o individualno delo o frontalna oblika o razgovor o delo z besedilom o razlaga o projektno delo

Sklop:

o družboslovno-humanistični

Povezava s predmeti:

o SLO, DIE, ZGO, TIT, LVZ, MME …

Izbirni predmet:

o NEMŠČINA 1

Učiteljica:

o Janja Zelnik

Število ur:

o tedensko: 2

o letno: 70

Trajanje:

o 1 leto

Vezano na razred:

o da

Priporočamo: Učenec naj obiskuje pouk drugega tujega jezika vsaj tri leta zapored.

o 7. razred

Kratek opis predmeta:

o Nemščina 1 učencu omogoča vstop v svet tujega jezika s spoznavanjem osnovnega besedišča, branjem preprostih dialogov, zapisom kratkih tekstov in osnovno komunikacijo v tujem jeziku. Med temeljne cilje predmeta uvrščamo tudi vzgajanje strpnosti, spoštovanja, drugačnosti in sodelovanja. Pri predmetu se ne učimo le jezika, ampak spoznavamo tujo kulturo, tradicijo, običaje, ki nam omogočajo uspešno komunikacijo na tuje govorečem področju. Hkrati učenci spoznavajo podobnosti in razlike med maternim in tujim jezikovnim sistemom

Tematski sklopi:

o To sem jaz

o Moji hobiji

o Moja družina in prijatelji

o Moj dom in moja soba

o Moja šola

Učenec se bo naučil in znal:

o Pri pouku nemščine bo učenec razvijal vse jezikovne sposobnosti: slušno in bralno razumevanje ter govorno in pisno sporočanje, predvsem v vsakdanjih situacijah. To pomeni, da bo pri pouku in zunaj šole znal v skladu s svojimi potrebami in željami, uspešno uporabljati tuj jezik. Učenec se bo usposabljal za navezovanje stikov ter za komunikacijo, predvsem s sovrstniki.

Načini pridobivanja ocene:

o Pisni in ustni

Opis dela pri predmetu:

o Delo v skupinah, samostojno delo, delo v tandemu, raziskovanje, razlaga

Sklop:

o družboslovni

Povezava s predmeti:

o slovenščina, angleščina, geografija, zgodovina, glasba

V okviru predmeta nenščina organiziramo z učenci med drugim tudi ekskurzijo v nemškogovoreče dežele (Avstrija, Nemčija).

Izbirni predmet:

o NEMŠČINA 2

Učiteljica:

o Janja Zelnik

Število ur:

o tedensko: 2

o letno: 70

Trajanje:

o 1 leto

Vezano na razred:

o da

Priporočamo: Učenec naj obiskuje pouk drugega tujega jezika vsaj tri leta zapored.

o 8. razred

Kratek opis predmeta:

o Nemščina 2 je nadaljevanje in poglabljanje vsebinskih sklopov 7. razreda.

Tematski sklopi:

o Hrana in pijača,

o Vsakdanjik mladostnika,

o Prosti čas,

o Moje leto.

Učenec se bo naučil in znal:

o Pri pouku nemščine bo učenec razvijal vse jezikovne sposobnosti: slušno in bralno razumevanje ter govorno in pisno sporočanje, predvsem v vsakdanjih situacijah. To pomeni, da bo pri pouku in zunaj šole znal v skladu s svojimi potrebami in željami, uspešno uporabljati tuj jezik. Učenec se bo usposabljal za navezovanje stikov ter za komunikacijo, predvsem s sovrstniki.

Načini pridobivanja ocene:

o Pisni in ustni

Opis dela pri predmetu:

o Delo v skupinah, samostojno delo, delo v tandemu, raziskovanje, razlaga

Sklop:

o družboslovni

Povezava s predmeti:

o slovenščina, angleščina, geografija, zgodovina, glasba

V okviru predmeta nenščina organiziramo z učenci med drugim tudi ekskurzijo v nemškogovoreče dežele (Avstrija, Nemčija)

Izbirni predmet:

o NEMŠČINA 3

Učiteljica:

o Janja Zelnik

Število ur:

o tedensko: 2

o letno: 64

Trajanje:

o 1 leto

Vezano na razred:

o da

Priporočamo: Učenec naj obiskuje pouk drugega tujega jezika vsaj tri leta zapored

o 9. razred

Kratek opis predmeta:

o Nemščina 3 pomaga učencu nadgraditi znanje prejšnjih let in ga sistematično navaja na samostojno delo, učenje izven šole, iskanje informacij tudi drugje

Tematski sklopi:

o Opis počitnic (preteklik),

o Predstavitev osebe,

o V mestu,

o Moja prihodnost.

Učenec se bo naučil in znal:

o Pri pouku nemščine bo učenec razvijal vse jezikovne sposobnosti: slušno in bralno razumevanje ter govorno in pisno sporočanje, predvsem v vsakdanjih situacijah. To pomeni, da bo pri pouku in zunaj šole znal v skladu s svojimi potrebami in željami, uspešno uporabljati tuj jezik. Učenec se bo usposabljal za navezovanje stikov ter za komunikacijo, predvsem s sovrstniki.

Načini pridobivanja ocene:

o Pisni in ustni

Opis dela pri predmetu:

o Delo v skupinah, samostojno delo, delo v tandemu, raziskovanje, razlaga

Sklop:

o družboslovni

Povezava s predmeti:

o slovenščina, angleščina, geografija, zgodovina, glasba

V okviru predmeta nenščina organiziramo z učenci med drugim tudi ekskurzijo v nemškogovoreče dežele (Avstrija, Nemčija)

Izbirni predmet:

o LIKOVNO SNOVANJE I

Učiteljica:

o Milojka Volkar

Število ur:

o tedensko: 1

o letno: 35

Trajanje:

o 1 leto

Vezano na razred:

o ne

Priporočamo:

o 7. razred

Kratek opis predmeta:

o Predmet nadgrajuje likovne vsebine, ki jih obravnavamo pri rednem pouku.

Tematski sklopi:

o Risanje (risba in kompozicija)

o Pisava (pisava in strip)

o Slikanje (svetlostne vrednosti)

o Moda (poklic modnega oblikovalca)

o kiparstvo

Učenec se bo naučil in znal:

o razširili si bodo svoje znanje o linijah, ploskvah, barvah, prostorninah in odkrivali nove načine likovnega izražanja. Spoznali bodo nove materiale in delovne postopke ter likovne tehnike na predpisanih področjih.

Načini pridobivanja ocene:

o Likovni izdelki

Opis dela pri predmetu:

o Učenci bodo razvijali različne oblike sodobne likovne ustvarjalnosti.

Sklop:

o družboslovno – humanistični

Povezava s predmeti:

o slovenski jezik, zgodovina

Izbirni predmet:

Likovno snovanje II

Učiteljica:

o Milojka Volkar

Število ur:

o tedensko: 1

o letno: 35

Trajanje:

o 1 leto

Vezano na razred:

o ne

Priporočamo:

o 8. razred

Kratek opis predmeta:

o Predmet nadgrajuje likovne vsebine, ki jih obravnavamo pri rednem pouku.

Tematski sklopi:

o Risanje (likovni prostor, vidno ravnotežje)

o Grafika (umetniška grafika, industrijska grafika, grafično oblikovanje, plakat)

Učenec se bo naučil in znal:

o Učenci bodo poglobili svoje znanje o likovnem prostoru in umetniškem oblikovanju prostora. Nadgradili bodo svoje znanje o grafiki spoznali poklic grafičnega oblikovalca in arhitekta.

Načini pridobivanja ocene:

o Likovni izdelki

Opis dela pri predmetu:

o Učenci bodo razvijali različne oblike sodobne likovne ustvarjalnosti.

Sklop:

o družboslovno – humanistični

Povezava s predmeti:

o slovenski jezik, zgodovina , geografija

Izbirni predmet:

o LIKOVNO SNOVANJE III

Učiteljica:

o Milojka Volkar

Število ur:

o tedensko: 1

o letno: 32

Trajanje:

o 1 leto

Vezano na razred:

o ne

Priporočamo:

o 9. razred

Kratek opis predmeta:

o Predmet nadgrajuje likovne vsebine, ki jih obravnavamo pri rednem pouku.

Tematski sklopi:

o Risanje (zlati rez)

o Prostorsko oblikovanje

o Slikanje (barvni kontrasti)

o Vizualni mediji

Učenec se bo naučil in znal:

o Učenci se bodo naučili izvesti zahtevnejše likovne naloge.

Načini pridobivanja ocene:

o Likovni izdelki

Opis dela pri predmetu:

o Učenci bodo spoznavali in razvijali različne oblike sodobne likovne ustvarjalnosti, navajali se bodo na estetsko oblikovanje in vrednotenje ter razvijali pravilen odnos do slovenske kulturne dediščine oz. do kulturnih spomenikov v domačem kraju.

Sklop:

o družboslovno – humanistični

Povezava s predmeti:

o slovenski jezik, matematika, zgodovina,

Izbirni predmet:

o RETORIKA

Učiteljica:

o učiteljica slovenščine

Število ur:

o tedensko: 1

o letno: 35

Trajanje:

o 1 leto

Vezano na razred:

o 9. r.

Priporočamo:

9. razred

Kratek opis predmeta:


o N
amen retorike kot obveznega izbirnega predmeta je učence in učenke seznaniti ne le s pojmi prepričevanja in argumentiranja, temveč, po eni strani tudi s tehnikami prepričevanja, elementi prepričevalnega postopka, dejavniki uspešnega prepričevanja, oblikami prepričevanja, strukturacijo (prepričevalnega) govora in vsestranskim obvladovanjem govorne situacije, po drugi strani pa z razliko med prepričevanjem in argumentiranjem, razlikovanjem med dobrimi in slabimi argumenti, elementi dobre argumentacije in (če čas in zanimanje to dopuščata) nepravilnimi oz. nedovoljenimi argumentativnimi postopki.

Tematski sklopi:

o Opredelitev retorike
o Uporabnost retorike
o Argumentacija
o Verbalna in neverbalna govorica
o Sestava govora o Etika dialogao Snemanje s kamero in analiza

o Zgodovina posnetkov

Učenci:

· spoznavajo, kaj je retorika, zakaj se je koristno učiti retorike,

· spoznavajo etiko dialoga,

· spoznavajo, kaj je argumentacija,

· spoznavajo razlike med dobrimi in slabimi argumenti (fakultativno),

· s spoznavanjem sestavnih delov retorične tehnike razumejo, kako lahko oblikujejo prepričljive govore,

· spoznavajo, kako pomembni za uspešno prepričevanje so značaji (govorca) in strasti (poslušalcev),

spoznavajo nastanek in zgodovino retorike (fakultativno).

 

Načini pridobivanja ocene:

o govor z argumenti,

o govorni nastop z upoštevanjem retoričnih pravil.

Opis dela pri predmetu:

o delo v dvojicah o skupinsko delo o individualno delo o frontalna oblika o razgovor o delo z besedilom o razlaga

o projektno delo

 

Sklop:

o družboslovno-humanistični

Povezava s predmeti:

o SLO, DIE, ZGO, GEO …

Izbirni predmet:

o GLEDALIŠKI KLUB

Učiteljica:

o učiteljica slovenščine

Število ur:

o tedensko: 1

o letno: 35

Trajanje:

o 1 leto

Vezano na razred:

o ne

Priporočamo:

o 7., 8., 9. razred

Kratek opis predmeta:

o Prepotovali bomo pot od rojstva gledališča do današnjega časa. Na naših srečanjih se bodo učenci prelevili v druge osebe, ukvarjali se bodo z izraznimi možnostmi, s pantomimo, posnemanjem glasov in gibov, nastopanjem pred občinstvom … Poskušali se bomo znebiti treme pred nastopanjem, urili bomo pravilno izgovarjavo in uprizorili tudi krajše odlomke iger ali skeče.

Tematski sklopi:

o KAJ JE GLEDALIŠČE (zgodovina, vrste)

o IGRAMO BREZ BESEDILA (obrazna mimika, pantomima, ples…)

o NAPIŠIMO DRAMO

o POSTANIMO IGRALCI (sošolcem se predstavimo s kratkimi igrami – tudi med letom)

 

Učenec se bo naučil in znal:

o ločiti glavni in stranski govor,

o pojasniti zgradbo drame: zasnova, zaplet, vrh, razplet,

o ločiti glavne in stranske osebe ter dialog in monolog,

o prepoznati in opisati značilni dramski perspektivi (tragično in komično), poznal bo prvine komičnega: komično zunanjost lika, komični karakter, komično situacijo,

o pretvoriti literarno besedilo v predlogo za predstavo,

o dramsko besedilo ustvarjalno preoblikovati,

o napisati dramatizacijo in zasnovo za igro, našteti prvine gledališkega dogodka in pojasniti njihovo vlogo,

o oceniti predstavo,

o doživeto interpretirati nedramske zvrsti, samostojno recitirati in deklamirati,

o pripraviti improvizacijo in pantomimo, gledališko uprizoritev ali lutkovno predstavo ali radijsko igro ali pa napisati kratek scenarij za film,

o poznal bo strokovno izrazje in glavna literarna dela s področja gledališča.

 

Načini pridobivanja ocene:

o Pretvorba različnih besedil v dramsko besedilo,

o sodelovanje pri pripravi in izvedbi nastopov (šolske proslave, nastopi pred razredom, priprava igre),

o poznavanje obravnavanih snovi.

Opis dela pri predmetu:

o delo v dvojicah

o skupinsko delo

o individualno delo

o frontalna oblika

o razgovor

o delo z besedilom

o razlaga

o projektno delo

Sklop:

o Družboslovni

Povezava s predmeti:

o SLO, DIE, ZGO, GVZ, LVZ, TJA …

Izbirni predmet:

o VZGOJA ZA MEDIJE – TELEVIZIJA

Učiteljica:

o učiteljica slovenščine

Število ur:

o tedensko: 1

o letno: 35

Trajanje:

o 1 leto

Vezano na razred:

o ne

Priporočamo:

o 7., 8., 9. razred

Kratek opis predmeta:

Današnji otroci zelo zgodaj okusijo čar televizije in interneta, zato morajo tudi čimprej postati njuni kritični uporabniki. Tega ne moremo doseči niti s strogim omejevanjem uporabe obeh dobrin niti z dolgotrajnim gledanjem televizije in deskanjem po medmrežju.

Predmet je namenjen ozaveščanju učenčevega odnosa do obeh medijev, razumevanju, analiziranju in poustvarjanju sporočil, ki jih neposredno in posredno prejemajo, s čimer razvijajo svojo kritičnost pri izbiri in vrednotenju vsebin. Spoznali bodo delovanje medijskih institucij, dnevno rutino novinarjev in sodobno tehnologijo (obiskali bodo televizijsko hišo), preko analize TV-programov bodo prepoznavali različne žanre in njihova ciljna občinstva, spoznali nekaj osnov varne uporabe internetnih možnosti ter raziskovali, kakšni so učinki množičnih medijev na otroke, mladostnike in ostalo prebivalstvo. Učenci se bodo lotili tudi snemanja, da bodo še v praksi preizkusili, kako poteka televizijsko delo.

Tematski sklopi:

o SKUPNE ZNAČILNOSTI MNOŽIČNIH MEDIJEV

o NASTANEK IN ZNAČILNOSTI TELEVIZIJE

o NOVINARSKO DELO PRI TELEVIZIJSKEM MEDIJU

o INTERNET

o UČINKI MNOŽIČNIH MEDIJEV

o MEDIJI IN IDOLI

o MEDIJI IN NASILJE

o MEDIJI IN STEREOTIPI

o KAKO POSTATI KRITIČNI DRŽAVLJAN

Učenec se bo naučil in (po)znal:

o nekatere strokovne izraze (komuniciranje, množični medij, komentirati, naslovnik, kod …)

o bistvene značilnosti in funkcije množičnih medijev,

o razvoj in nastanek televizije,

o analizirati programsko vsebino in se do nje kritično opredeliti,

o različne vrste televizijskih postaj in jih primerjal med seboj,

o pomen celovite informiranosti državljanov,

o specifičnosti dela televizijskega novinarja,

o bistvene korake novinarskega dela in novinarsko etiko,

o pripraviti prispevek, ga posneti in kritično presoditi posneto gradivo,

o značilnosti interneta,

o iskati izbrano vsebino po medmrežju,

o prednosti in pasti interneta,

o učinke množičnih medijev na posameznika,

o opredeliti do sporočilnosti vsebine prikazanega,

o opredeliti do televizijskih vzornikov in stereotipnosti prikazanih likov in jih primerjati z realnimi osebami,

o razložiti, kako nasilni prizori delujejo na gledalca, primerjati fiktivno resničnost filmov s stvarnostjo,

o pomen seznanjenosti z javnimi zadevami,

o ozavestiti svoje navade spremljanja medijev …

Načini pridobivanja ocene:

o sodelovanje pri pripravi prispevka,

o preverjanje obravnavane snovi.

Opis dela pri predmetu:

o delo v dvojicah

o skupinsko delo

o individualno delo

o frontalna oblika

o razgovor

o delo z besedilom

o razlaga

o projektno delo

Sklop:

o družboslovno-humanistični

Povezava s predmeti:

o DIE, SLJ, ZGO, GEO, GV, LV, TIT.

Izbirni predmet:

o VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

Učitelj:

o Jasmina Notar

Število ur:

o letno: 35 (7., 8. razred), 32 (9. razred)

Trajanje:

o 1 leto

Vezano na razred:

o ne

Priporočamo:

o 7., 8., 9. razred

Kratek opis predmeta:

o Učenci spoznajo pojave naravnih in drugih nesreč kot stalnem spremljevalcu človeštva. Spoznajo ukrepe za preprečevanje nesreč in ukrepanju pred nesrečami, med njimi in po njih. Poudarjena je vloga sodobne družbe, način življenja, odnos do okolja in njihov vpliv na nastanek nesreč.

Tematski sklopi:

o Vrste nesreč
o Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
o Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
o Pripravljenost in preventiva
o Ukrepi varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
o Zaščitno in reševalno orodje in oprema
o Praktične vaje

Učenec bo:

o Učenci spoznajo naravne in druge vrste nesreč, jih znajo opredeliti glede na svoje okolje, poznajo vzroke za njihov nastanek in morebitne posledice,
o spoznajo organizacijo varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in razumejo o pomen posameznikovega ukrepanja ob različnih nesrečah,
o znajo razložiti nevarnosti, ki jih povzročajo poplave, potresi in požari ter znajo našteti najnujnejše ukrepe za večjo varnost,
o razčlenijo povezanost potrebe po uporabi ognja, vode in drugih dobrin z nevarnostjo za nastanek različnih naravnih in drugih nesreč;
Načini pridobivanja ocene: o Praktične vaje, referati, projekti,… in ustno
o Aktivna oblika pouka, delo z literaturo, podatkovnimi viri ( internet, grafično gradivo,…). Učenci izdelajo poročilo, referat, plakat, …Del ur je namenjen tudi ogledu postaj za zaščito in reševanje ter praktičnemu delu.

Sklop:

o družboslovno

Povezava s predmeti:

o zgodovina, geografija, državljanska ter domovinska vzgoja ter etika, naravoslovje, matematika, tehnika in tehnologija, biologija in fizika, kemija, gospodinjstvo.

Izbirni predmet:

o TURISTIČNA VZGOJA

Učiteljica:

o Andreja Burja Čerin

Število ur:

o tedensko: 1

o letno: 35

Trajanje:

o 1 leto

Vezano na razred:

o da

Priporočamo:

o 7., 8. in 9. razred

Kratek opis predmeta:


o Temeljni namen predmeta je razviti pri učencih pozitivni odnos do turizma in turistov.
Predmet povezuje in nadgrajuje znanje, ki ga učenci pridobivajo pri drugih predmetih in
dejavnostih, zlasti pri geografiji, zgodovini, slovenščini in tujem jeziku.
o Pouk vključuje aktivne metode učenja tako v učilnici kot tudi na terenu. Učenci
pripravijo razstavo, pregledujejo in uporabljajo literaturo, oblikujejo mapo,
fotografirajo, kartirajo kulturne spomenike v domačem okolju, izdelajo poročilo in
plakat, izdelajo turistični spominek, pripravijo pogrinjek, so aktivni v raziskovalni
delavnici na ekskurziji, preizkusijo se v vodenju, pripravijo radijski oglas, prospekt
in zloženko za domači kraj.
o Izbirni predmet se ocenjuje številčno. Pri turistični vzgoji ocenjujemo znanje učencev
turizmu in nekatere zmožnosti oziroma veščine. Pri ocenjevanju veščin (pri
terenskem delu npr.raziskovanje), ocenjujemo napredek. Ocenimo učenčev
portfolio (poročilo, referat, seminarsko nalogo, …), nastop, delo v skupini.

Tematski sklopi:


o Turizem in njegov razvoj (osnovni pojmi,vrste turizma).
o Osnove za razvoj turizma v domačem kraju (naravne, družbene).
o Turizem kot gospodarska dejavnost (povezanost obrti, trgovine, …).
o Odnos do gostov (turistični bonton).
o Turistično oglaševanje in informiranje (vrste in oblike oglaševanja).
o Skrb za razvoj turizma (ljubiteljske, profesionalne oblike).
o Vodenje po domačem kraju (priprava, izvedba).

Učenci:


o razvijajo sposobnost kulturnega komuniciranja in javnega nastopanja,
o se pripravljajo za sodelovanje v turističnem društvu,
o spoznavajo kako pridobiti in posredovati informacije,
o spoznavajo turistične poklice (o prednostih in pomanjkljivostih),
o spoznavajo in vrednotijo naravno in kulturno dediščino,
o seznanijo se z osnovami za razvoj turizma v Komendi in v Sloveniji;

Sklop:

o družboslovno-humanistični

Povezava s predmeti:

o zgodovina, geografija, slovenščina, tuji predmeti.

Izbirni predmet:

o LOGIKA l

Učiteljica:

o Mateja Vrtar Regovc

Število ur:

o tedensko:1

o letno: 35

Trajanje:

o 1 leto

Vezano na razred:

O 7, 8, 9

Priporočamo:

o 7, 8

Kratek opis predmeta:

o Učenci nove vsebine spoznavajo predvsem na praktičnih primerih preko nalog in iger.

o Pridobivajo samozavest pri samostojnem odločanju, in zagovarjanju svojih stališč.

o Razvijajo govor in argumentirano utemeljevanje.

o Razvijajo sposobnost logičnega mišljenja in natančnega izražanja.

o Pouk se deloma izvaja v računalniški učilnici.

 

Tematski sklopi:

o Logične naloge s sestavljenimi izjavami.

o Sklepanje in argumentiranje.

o Lingvistična logika.

Učenec se bo naučil in znal:

o Logično razmišljati in natančno izražati.

o Ločiti argumentirano utemeljevanje od slabega pojasnjevanja.

o Samozavestno odločati in zagovarjati svoja stališča.

Načini pridobivanja ocene:

o Učenec dobi eno pisno oceno, eno ustno oceno in eno oceno izdelka.

Sklop:

o naravoslovno – tehnični

Povezava s predmeti:

o TIT, MAT, SLJ, ZGO, ANG

Izbirni predmet:

o LOGIKA II

Učiteljica:

o Mateja Vrtar Regovc

Število ur:

o tedensko:1

o letno: 35

Trajanje:

o 1 leto

Vezano na razred:

O 7, 8, 9

Priporočamo:

o 8, 9

Kratek opis predmeta:

o Učenci nove vsebine spoznavajo predvsem na praktičnih primerih preko nalog in iger.

o Pridobivajo samozavest pri samostojnem odločanju, in zagovarjanju svojih stališč.

o Razvijajo govor in argumentirano utemeljevanje.

o Razvijajo sposobnost logičnega mišljenja in natančnega izražanja.

o Pouk se deloma izvaja v računalniški učilnici.

Tematski sklopi:

o Logične naloge s poudarkom na razlagi.

o Protiprimeri in nepravilno sklepanje.

o Lingvistična logika.

Učenec se bo naučil in znal:

o Logično razmišljati in natančno izražati.

o Ločiti argumentirano utemeljevanje od slabega pojasnjevanja.

o Samozavestno odločati in zagovarjati svoja stališča.

Načini pridobivanja ocene:

o Učenec dobi eno pisno oceno, eno ustno oceno in eno oceno izdelka.

Sklop:

o naravoslovno – tehnični

Povezava s predmeti:

o TIT, MAT, SLJ, ZGO, ANG

Izbirni predmet:

o SODOBNA PRIPRAVA HRANE

Učitelj:

o Boštjan Železnik

Število ur:

o tedensko: 1

o letno: 35

Trajanje:

o 1 leto

Vezano na razred:

o ne

Priporočamo:

o 7., 8. in 9. razred

Kratek opis predmeta:

o Naučili se bomo nekaj osnovnih značilnosti hranilnih snovi v povezavi z zdravjem organizma. Spoznali bomo večino osnovnih postopkov pripravljanja hrane in veliko tudi kuhali.

Tematski sklopi:

o Hranilne snovi v povezavi z zdravjem; Kakovost živil in jedi; Priprava zdrave hrane; Prehranske navade.

Učenec se bo naučil in znal:

o Naučil se bo glavne značilnosti hranljivih snovi v povezavi z zdravjem (pomanjkanje in prevelike količine le teh v prehrani; Nauči se pravilno pripravljati jedilnik; Ve kaj je varna , varovalna in uravnotežena prehrana; Nauči se osnovne postopke termične obdelave živil; Spozna nekatere bolezni v povezavi z nepravilnim prehranjevanjem).

Načini pridobivanja ocene:

o Praktične vaje in ustno.

Opis dela pri predmetu:

o Teoretični del bo v učilnici, praktični pouk (vaje) pa v praktikumu gospodinjske učilnice.

Sklop:

o naravoslovno – tehnični

Povezava s predmeti:

o Naravoslovje; Biologija; Gospodinjstvo

Izbirni predmet:

o ASTRONOMIJA

Učiteljica:

o Damijana Ogrinec

Število ur:

o tedensko: 1

o letno: 35

Trajanje:

o 1 leto

Vezano na razred:

o ne

Priporočamo:

o 7., 8., 9. razred

Kratek opis predmeta:

o V sklopu Zvezde in vesolje bomo primerjali vrste objektov v vesolju, njihove oddaljenost in velikosti.

o Merili bomo oddaljenost zvezd v primerjavi z razdaljo od Sonca, opazovali gruče zvezd, opazovali njihove barve in poskušali dobiti predstavo o raznolikosti in razsežnosti vesolja.

o Namen predmeta je, da učenci spoznajo naše osončje in našo bližnjo okolico.

Tematski sklopi:

o Oddaljenosti zvezd

o Metoda paralakse

o Opazovanje gruče zvezd

o Opazovanje Rimske ceste

o Vesolje kot celota

Učenci:

o se seznanijo z razsežnostjo bližnjega vesolja

o spoznajo koncept paralakse

o ugotovijo veliko raznolikost med sijem zvezd

o dobijo predstavo, da je Rimska cesta velika združba zvezd in megličastih objektov

o zbirajo in urejajo podatke o vesolju

o Seznanijo se z obstojem drugih galaksij

o Seznanijo se z velikim številom galaksij v vesolju

o Dobijo občutek za različne velikostne skale

o Pogled v vesolje je kot pogled v preteklost

Načini pridobivanja ocene:

o Učenci pridobijo tri ustne ocene in sicer:

o izdelki

o seminarske naloge

o ustno spraševanje

Opis dela pri predmetu:

o preprosta opazovanja

o Razgovori

o Analize

o izdelava modelov

o preprosti poskusi

o iskanje informacij na spletu

Sklop:

o naravoslovno – tehnični

Povezava s predmeti:

o FIZ, TIT

Izbirni predmet:

o ROBOTIKA V TEHNIKI

Učiteljica:

o Damijana Ogrinec

Število ur:

o tedensko:1

o letno: 35

Trajanje:

o 1 leto

Vezano na razred:

o 8, 9

Priporočamo:

o 8, 9

Kratek opis predmeta:

o Pouk je organiziran v ustrezno opremljenih učilnici z računalniki. Praktično delo je prevladujoča oblika dela.

o Mentor za vsako učno enoto pripravi problemsko zastavljeno nalogo. Učenci se razdelijo v skupine in vsaka skupina poskuša nalogo rešiti do konca. Ideja se v štirih fazah razvije do končnega izdelka.

o Učenci bodo osvojili osnovna znanja na področju robotike s pomočjo zbirke LEGOMindstorms in mikrokrmilnika NXT.

o Znali bodo sestaviti model stroja ali naprave, zanj napisati program, ga prenesti v mikrokmilnik, preveriti pravilno delovanje programa.

Tematski sklopi:

o Pregled računalniško krmiljenih strojev in naprav

o Modeli računalniško krmiljenih strojev in naprav

o Računalniško krmiljenje podnožja robotske roke

o Krmiljenje s povratnim delovanjem

o Model robotske roke (tri prostostne stopnje)

o Modeli računalniško krmiljenih strojev in naprav

Učenec se bo naučil in znal:

o Spoznajo osnovne pojme robotike.

o Načrtujejo in s sestavljankami izdelajo različne računalniško krmiljene modele.

o Spoznajo nalogo računalniškega vmesnika pri krmiljenju stojnih naprav.

o Razvijajo sposobnost za delo v skupini.

o Razvijajo prostorsko predstavljivost

o Spoznajo poklic

Načini pridobivanja ocene:

o Lastne ideje pri konstrukciji.

o Organizacija delovnega mesta in poteka dela.

o Delovanje konstrukcije.

Sklop:

o naravoslovno – tehnični

Povezava s predmeti:

o TIT, FIZ, MAT, BIO, KEM, GOS

Izbirni predmet:

o IZBRANI ŠPORT NOGOMET

Učitelj:

Učitelj športne vzgoje

Število ur:

o tedensko: 1

o letno: 35

Trajanje:

o 1 leto

Vezano na razred:

o ne

Priporočamo:

o 7. razred

Kratek opis predmeta:

o Nogomet velja za eno od najpopularnejših športnih iger. Zanj se navdušujejo po vsem svetu. Igrati ga je mogoče tudi na manjših površinah, z manjšim številom sodelujočih. Mali nogomet, ki ga igramo v šoli, se izvaja na rokometnem igrišču. Primeren je za oba spola.
Igro delimo v fazo napada in branjenja.

Tematski sklopi:

o izpopolnjevanje osnovnih tehničnih elementov

o vadba skupinske taktike v napadu in obrambi

o sodniški znaki in sojenje

Učenec se bo naučil in znal:

o osnovne tehnične elemente

o osnove taktike igre

o soditi tekmo

Načini pridobivanja ocene:

o demonstracija elementov osnovnih prvin

o uspešnost uporabe osnovnih tehničnih in taktičnih elementov v igri
(tekmovanju)

o prizadevnost pri vadbi, pomoč sošolcem

Opis dela pri predmetu:

o pridobivanje novih informacij preko razlage, demonstracije in vadbe. Aktivnosti naj bi potekale večinoma v manjših skupinah, kjer bodo lahko učenci z več predznanja pomagali tistim, ki se bodo z določenimi tehničnimi ali taktičnimi elementi srečali prvič.

o uporaba in utrjevanje znanja v igri

Sklop:

o naravoslovno – športni

Povezava s predmeti:

o bio

Izbirni predmet:

o IZBRANI ŠPORT ODBOJKA

Učitelj:

o učitelj športne vzgoje

Število ur:

o tedensko: 1

letno: 35

Trajanje:

o 1 leto

Vezano na razred:

o ne

Priporočamo:

o 7. razred

Kratek opis predmeta:
o Odbojka je zelo družabna, dinamična igra z žogo, pri kateri ni direktnega stika z
nasprotnikom, zato je tudi najbolj nenasilna med vsemi
kolektivnimi športi. Primerna je za vsa starostna obdobja in oba spola.

Tematski sklopi:

o izpopolnjevanje osnovnih tehničnih elementov

o učenje zahtevnejših tehničnih elementov

o sodniški znaki in sojenje

Učenec se bo naučil in znal:

o osnove tehničnih elementov

o osnove taktike igre

o sojenje

Načini pridobivanja ocene:

o demonstracija elementov osnovnih prvin

o uporaba osnovnih tehničnih in taktičnih elementov v igri in tekmovanju

Opis dela pri predmetu:

o pridobivanje novih informacij preko razlage, demonstracije in vadbe

o uporaba le teh v praksi

Sklop:

o naravoslovno – športni

Povezava s predmeti:

o BIO

Izbirni predmet:

o KOŠARKA

Učitelj:

učitelj športne vzgoje

Število ur:

tedensko: 1

letno: 35

Trajanje:

1 leto

Vezano na razred:

ne Priporočamo: 7. razred

Kratek opis predmeta:

o Košarka je družabna, dinamična igra z žogo, kjer igralci s skupnimi akcijami napadajo nasprotnikov koš. Akcije napada izvajajo predvsem s podajanjem in vodenjem žoge, preigravanjem nasprotnika ter blokadami. Napad zaključijo z metom na koš. V obrambi, je v šolski košarki, obvezna osebna obramba.

Tematski sklopi:

o izpopolnjevanje osnovnih tehničnih elementov

o učenje zahtevnejših tehničnih elementov

o sodniški znaki in sojenje

Učenec se bo naučil in znal:

o osnove tehničnih elementov

o osnove taktike igre

o sojenj

Načini pridobivanja ocene:

o demonstracija elementov osnovnih prvin

o uporaba osnovnih tehničnih in taktičnih elementov v igri in tekmovanju

Opis dela pri predmetu:

o pridobivanje novih informacij preko razlage,

o demonstracije in vadbe

o uporaba v praksi

Sklop:

o naravoslovno – športni

Povezava s predmeti:

o BIO

Izbirni predmet:

o ŠPORT ZA ZDRAVJE

Učitelj/ica:

učitelj športne vzgoje

Število ur:

o tedensko: 1 o letno: 32

Trajanje:

o 1 leto

Vezano na razred:

o ne

Priporočamo:

o 9. razred

Kratek opis predmeta:

o Pri predmetu se bodo učenci srečali s športnimi vsebinami, ki jih je pri rednih urah športne vzgoje težje realizirati. Spoznali bodo tudi nove športne panoge in vsebine.

Tematski sklopi:

o splošna kondicijska priprava

o dolgotrajnejši tek v naravi

o pohodništvo

o plavanje

o kolesarjenje

o športno plezanje

o badminton

o igre z žogo: košarka, nogomet, obojka, rokomet

o hokej

o tek na smučeh

o veslanje

Učenec se bo naučil in znal:

o razumeti pomembnost zdravega načina življenja in aktivnega preživljanja prostega časa v obliki različnih, predvsem aerobnih aktivnosti v naravi.

o tehnične in taktične elemente izbranih športnih disciplin do stopnje, ki omogoča uspešno in varno ukvarjanje z njimi.

Načini pridobivanja ocene:

o demonstracija elementov osnovnih prvin

o uspešnost uporabe osnovnih tehničnih in taktičnih elementov v igri

o prizadevnost pri vadbi, pomoč sošolcem.

Opis dela pri predmetu:

o Nekatere vsebine bomo izvedli v obliki enodnevnih dejavnosti (sobota).

o Ostale vsebine bodo realizirane v šoli.

Sklop:

o naravoslovno – športni

Povezava s predmeti:

o BIO

Izbirni predmet:

o ŠPORT ZA SPROSTITEV

Učitelj/ica:

učitelj športne vzgoje

Število ur:

o tedensko: 1 o letno: 35

Trajanje:

o 1 leto

Vezano na razred:

o ne

Priporočamo:

o 8. razred

Kratek opis predmeta:

 • Pri predmetu se bodo učenci srečali s športnimi vsebinami, ki jih je pri rednih urah športne vzgoje težje realizirati. Spoznali bodo tudi nove športne panoge in vsebine.

Tematski sklopi:

 • o splošna kondicijska pripravao pohodništvoo kolesarjenjeo badmintono hokejo veslanje
 • o tek na smučeh
 • o igre z žogo: košarka, nogomet, obojka, rokomet
 • o športno plezanje
 • o plavanje
 • o dolgotrajnejši tek v naravi

Učenec se bo naučil in znal:

 • razumeti pomembnost zdravega načina življenja in aktivnega preživljanja prostega časa v obliki različnih, predvsem aerobnih aktivnosti v naravi.
 • tehnične in taktične elemente izbranih športnih disciplin do stopnje, ki omogoča uspešno in varno ukvarjanje z njimi

Načini pridobivanja ocene:

 • demonstracija elementov osnovnih prvin
 • uspešnost uporabe osnovnih tehničnih in taktičnih elementov v igri
 • prizadevnost pri vadbi, pomoč sošolcem

Opis dela pri predmetu:

o

Nekatere vsebine bomo izvedli v obliki enodnevnih dejavnosti (sobota).

o Ostale vsebine bodo realizirane v šoli.

 

Sklop:

o naravoslovno – športni

Povezava s predmeti:

o BIO

Izbirni predmet:

o OBDELAVA GRADIV LES

Učiteljica:

o Marija Grilc

Število ur:

o tedensko: 1

o letno: 35

Trajanje:

o 1 leto

Vezano na razred:

o ne

Priporočamo:

o 7., 8., 9. razred

Kratek opis predmeta:

o Načrtovanje in izdelava izdelkov iz različnih vrst in oblik lesa. Učenci se spoznajo z različnimi obdelovalnimi postopki, ročnim in strojnim orodjem, pridobivajo na natančnosti, skrbijo za varnost pri delu, se navajajo na smotrno organizacijo in planiranje proizvodov.

Tematski sklopi:

o Ugotavljanje lastnosti različnih vrst lesa.

o Orodja in stroji za obdelavo lesa.

o Tehnična dokumentacija.

Načini pridobivanja ocene:

o Ocenjevanje izdelkov: natančnost, estetski videz, funkcionalnost,…

Sklop:

o naravoslovno – tehnični

Povezava s predmeti:

o TIT

Izbirni predmet:

o UREJANJE BESEDIL

Učitelj:

o Marjeta Mohar Lebič

Število ur:

o tedensko: 1

o letno: 35

Trajanje:

o 1 leto

Vezano na razred:

o ne

Priporočamo:

o 7. razred

Kratek opis predmeta:

o Učenci pridobijo z neposrednim delom v računalniški učilnici temeljna znanja računalniške pismenosti, s katerimi se bodo lahko vključevali v sodobno informacijsko družbo.

o Učenec/ka je sposoben/na pridobiti, ovrednotiti in uporabiti informacije iz različnih virov, da lahko izdela seminarsko nalogo ali plakat. S tem razvija sposobnosti za učinkovito in estetsko oblikovanje informacij in bogati jezikovni zaklad. Z uporabo spletnega brskalnika razvija komunikacijske sposobnosti.

o Pridobljeno znanje lahko nadgrajujejo v 8. razredu pri predmetu računalništvo – multimedija in v 9. razredu računalniška omrežja.

Tematski sklopi:

o osnove informatike

o strojna računalniška oprema

o osnove dela za računalnikom

o navajanje literature

o iskanje virov po Internetu

o osnove urejanja besedil

o napredno urejanje besedil

o uporaba elektronske pošte

o izdelava in predstavitev projektne naloge

o začetki programiranja (animacije, igrice,…)

Učenec se bo naučil in znal:

o samostojne uporabe najširše uporabljenega operacijskega sistema

o orodja za upravljanje z datotekami

o oblikovanja dokumentov v izbranem urejevalniku besedil

o iskanja vsebin iz različnih virov, v knjižnici, na medmrežju …

o digitalizacijo vsebin

o spoznavanje odprtokodnih urejevalnikov vsebin

Načini pridobivanja ocene:

Učenci pridobijo tri ustne ocene in sicer

o s pisnim testom

o z ustnim spraševanju ob delu za računalnikom

o na osnovi izdelane in predstavljene projektne naloge, ki jo učenci izdelujejo med spoznavanjem posameznih vsebin skozi

Opis dela pri predmetu:

o Delo za računalnikom

o Iskanje informacij

o Zapisovanje

o Skupinsko delo

o Poročanje

Sklop:

o naravoslovno – tehnični

Povezava s predmeti:

o TJA, SLO

Izbirni predmet:

o MULTIMEDIJA

Učitelj:

o Marjeta Mohar Lebič

Število ur:

o tedensko: 1

o letno: 35

Trajanje:

o 1 leto

Vezano na razred:

o ne

Priporočamo:

o 8. razred

Kratek opis predmeta:

o Učenci pridobijo z neposrednim delom v računalniški učilnici temeljna znanja računalniške pismenosti, s katerimi se bodo lahko vključevali v sodobno informacijsko družbo.

o Učenec/ka je sposoben/na pridobiti, ovrednotiti in uporabiti informacije iz različnih virov. Z uporabo elektronskih prosojnic bo inovativno predstavil informacije. S tem razvija sposobnosti za učinkovito in estetsko oblikovanje informacij in bogati jezikovni zaklad. Z uporabo spletnega brskalnika razvija komunikacijske sposobnosti.

o Pridobljeno znanje lahko nadgrajujejo v 9. razredu – računalniška omrežja.

Tematski sklopi:

o programska računalniška oprema

o navajanje literature

o iskanje virov po Internetu

o osnove elektronskih predstavitev

o oblikovanje elektronske predstavitve

o uporaba elektronske pošte

o združevanje elektronskih predstavitev

o izdelava in predstavitev projektne naloge

o enostavno programiranje (izdelava animacij, igrice,…)

Učenec se bo naučil in znal:

o samostojne uporabo najširše uporabljenega operacijskega sistema

o orodja za upravljanje z datotekami

o oblikovanja dokumentov v izbranem urejevalniku elektronskih prosojnic

o iskanja vsebin iz različnih virov, v knjižnici, na medmrežju …

o digitalizacijo vsebin

o spoznavanje odprtokodnih urejevalnikov elektronskih prosojnic

Načini pridobivanja ocene:

o Učenci pridobijo tri ustne ocene in sicer

o s pisnim testom

o z ustnim spraševanju ob delu za računalnikom

o na osnovi izdelane in predstavljene projektne naloge, ki jo učenci izdelujejo med spoznavanjem posameznih vsebin skozi

Opis dela pri predmetu:

o Delo za računalnikom

o Iskanje informacij

o Zapisovanje

o Skupinsko delo

o Poročanje

Sklop:

o naravoslovno – tehnični

Povezava s predmeti:

o TJA, SLO

Izbirni predmet:

o RAČUNALNIŠKA OMREŽJA

Učitelj:

o Marjeta Mohar Lebič

Število ur:

o tedensko: 1

o letno: 32

Trajanje:

o 1 leto

Vezano na razred:

o ne

Priporočamo:

o 9. razred

Kratek opis predmeta:

o učenci pridobijo z neposrednim delom v računalniški učilnici
temeljna znanja računalniške pismenosti, s katerimi se bodo lahko vključevali v sodobno informacijsko družbo.

o uporaba grafičnega programa in programa za izdelavo
spletnih strani v povezavi s programi za urejanje besedil,

preglednic, glasbe..

Tematski sklopi:

o programska računalniška oprema za oblikovanje slik

o navajanje literature

o iskanje virov po Internetu

o osnove izdelovanja spletnih strani

o zahtevnejše oblikovanje spletnih strani

o osnove medmrežja

o uporaba elektronske pošte

o izdelava in predstavitev projektne naloge

Učenec se bo naučil in znal:

o z risarskim programom izdelati nezahtevno vektorsko
računalniško sliko

o uporabiti ustrezen risarski program za dopolnitev že izdelane računalniške slike

o vnesti in oblikovati podatke v preglednico

o narisati ustrezen grafikon in ga vriniti v besedilo

o izdelati enostavno spletno stran

o poiskati in uporabiti podatke iz omrežja Internet

o opisati področja, na katerih so uporabljali računalnik

 

Načini pridobivanja ocene:

o Učenci pridobijo tri ustne ocene in sicer

o s pisnim testom

o z ustnim spraševanju ob delu za računalnikom

o na osnovi izdelane in predstavljene projektne naloge, ki jo učenci izdelujejo med spoznavanjem posameznih vsebin skozi

bin

Opis dela pri predmetu:

o Delo za računalnikom

o Iskanje informacij

o Zapisovanje

o Skupinsko delo

o Poročanje

Sklop:

o naravoslovno – tehnični

Povezava s predmeti:

o TJA, SLO

Izbirni predmet:

o POSKUSI V KEMIJI

Učiteljica:

o Barbara Selak

Število ur:

o tedensko: 1

o letno: 35

Trajanje:

o 1 leto

Vezano na razred:

o ne

Priporočamo:

o 8. in 9. razred

Kratek opis predmeta:

o Urjenje v osnovnih tehnikah eksperimentiranja (raziskovalnega dela), zaščite, samozaščite in prva pomoč.

Tematski sklopi:

o Steklovina in ostali laboratorijski pribor

o Kemiki in njihovi eksperimenti

o Zaščitna sredstva, samozaščita, nevarnosti ob eksperimentiranju

o Spremenljivke in konstante

o Toksičnost in simbolika

o Merilni pripomočki, postopki eksperimentiranja

o Kemija in ekologija

Učenec se bo naučil in znal:

o Osnovnih postopkov eksperimentiranja

o Ravnanja z laboratorijskim priborom

o Opazovanja in beleženja

o Analiziranja rezultatov

o Vmeščanja rezultatov v določen koncept

Načini pridobivanja ocene:

o Z eksperimentiranjem

o Z beleženjem, prepoznavanjem, razlikovanjem rezultatov

o Z upoštevanjem navodil

o Z načrtovanjem in urejanjem eksperimentalnega okolja

Opis dela pri predmetu:

o Načrtovanje eksperimenta

o Ustrezna uporaba zaščitnih sredstev

o Priprava kemikalij in eksperimentalnih pripomočkov

o Opazovanje in beleženje

o Izvebda zapisa eksperimenta, skiciranje po fazah

o Beleženja rezultatov

o Interpretacija rezultatov

Sklop:

o naravoslovno – tehnični

Povezava s predmeti:

o GO, NAR

Izbirni predmet:

o ASTRONOMIJA – DALJNOGLEDI IN PLANETI

Učiteljica:

o Damijana Ogrinec

Število ur:

o tedensko: 1

o letno: 35

Trajanje:

o 1 leto

Vezano na razred:

o ne

Priporočamo:

o 7. – 9. razred

Kratek opis predmeta:

Izbirni predmet astronomija se nadaljuje na področju spoznavanja osnovnih optičnih priprav, kot so projektorji, lupe, daljnogled, teleskop.

V nadaljevanju preučujemo gibanje planetov v našem Osončju. Na opazovalnih večerih opazujemo planete, ki so vidni tekom leta na našem nebu Raziskovali bomo kroženje satelitov okoli našega planeta. Posebno zanimivo bo raziskovanje Marsa, saj nam bodo pomagala tudi najnovejša znanstvena raziskovanja.

V pomoč nam bo teleskop, ki ga je kupila šola.

Tematski sklopi:

 • Nekatere lastnosti svetlobe
 • Opazovanje predmetov z lupo in koncept daljnogleda
 • Pogled na osončje iz vesolja: gibanje, oddaljenosti in velikosti planetov
 • Umetni sateliti in poleti v vesolje
 • Planetologija

Učenci bod :

 

 • spoznali svetlobo kot vir energije in nosilca informacije o telesu, od katerega prihaja;
 • spoznali, kako nastane slika predmeta;
 • spoznali preslikave z lečami ter zgradbo in delovanje različnih vrst daljnogledov in teleskopov;
 • izdelali bodo preprosto kamero obscuro;
 • spoznali bodo zakaj in kako se planeti gibljejo okoli Sonca, kakšne so njihove oddaljenosti od Sonca, značilnosti planetov in primerjali razmere na njih;
 • naučili se bodo uporabljati zvezdno karto in načrtovati opazovanja;
 • s prostimi očmi, s teleskopom in daljnogledi bodo opazovali planete in njihove lune;Načini pridobivanja ocene:

Ocena pri astronomiji bo temeljila na sodelovanju pri urah ter dnevniku, v katerem bodo:

 • zapisniki in skice opazovanj;
 • rešeni delovni listi;
 • zbrani prispevki in članki iz revij ter časopisov;
 • ostalo gradivo v zvezi z astronomijo.

Opis dela pri predmetu:

Pojdimo na “dolgo” pot skozi vesolje, galaksije, po planetih in lunah. Vsi, ki vas te teme zanimajo – VABLJENI

Sklop:

o naravoslovno – tehnični

Povezava s predmeti:

o FIZ, TIT

Izbirni predmet:

o MATEMATIČNA DELAVNICA 7

Učiteljica:

o Mateja Vrtar Regovc

Število ur:

o tedensko: 1

o letno: 35

Trajanje:

o 1 leto

Vezano na razred:

o 7

Priporočamo:

o 7

Kratek opis predmeta:

Predmet je naravnan h kreativnosti in odkrivanju novih oblik.
Učenci spoznajo uporabno stran matematike. Namenjen je odkrivanju matematike v naravi in vsakdanjem življenju.
Do tega pridejo s pomočjo opazovanja, meritev in računalniških modelov.
Določen del pouka se izvede v računalniški učilnici s pomočjo raznih programov.

Tematski sklopi:

o Logika: logično razmišljanje, povezovanje stvari in reševanje logičnih ugank.
o Števila: iskanje števil v naravi, povezovanje s pomočjo grafov, izdelovanje labirintov.
o Drugačno računanje: zapisovanje s pomočjo rimskih števil, egipčanskih števil, starodavnih zapisov števil drugih ljudstev, različnih številskih zapisov, ki se uporabljajo v računalništvu in način računanja za kodiranje zapisov.
o
Tlakovanje: Z različnimi vzorci zapolniti ravnino, izdelovanje vzorcev, reševanje problemov v proizvodnji.

Učenec se bodo naučil in znal:

 

Samostojno odkrivati zakonitosti in znamenitosti zgoraj omenjenih področij.

Način pridobivanja ocene

Učenec prejme najmanj po eno oceno iz vsakega obravnavanega sklopa. Glavna ocena temelji na izdelku, ki ga je učenec/učenka pripravil v okviru sklopa (projekt, plakat, rešene naloge, izdelek …). Dodatne ocene se lahko nanašajo na sprotno delo, pri čemer upoštevamo tako sodelovanje kot tudi uspešnost učenca. Pri ocenjevanju torej niso pomembni le dosežki, temveč tudi prizadevnost posameznega udeleženca ter njegov napredek v smislu splošnih ciljev predmeta.

Sklop:

o naravoslovno – tehnični

Povezava s predmeti:

o LVZ, TIT, MAT, RAČ, ZGO, NAR, GEO

Izbirni predmet:

o OBDELAVA GRADIV – UMETNE MASE

Učiteljica:

o Barbara Orešnik

Število ur:

o tedensko: 1

o letno: 35

Trajanje:

o 1 leto

Vezano na razred:

o ne

Priporočamo:

o 7., 8., 9. razred

Kratek opis predmeta:

o Načrtovanje in izdelava izdelkov iz umetnih mas. Učenci se spoznajo z različnimi obdelovalnimi postopki, ročnim in strojnim orodjem, pridobivajo na natančnosti, skrbijo za varnost pri delu, se navajajo na smotrno organizacijo in planiranje proizvodov.

Tematski sklopi:

o Ugotavljanje lastnosti umetnih mas.

o Orodja in stroji za umetne mase.

o Tehnična dokumentacija.

Načini pridobivanja ocene:

o Ocenjevanje izdelkov: natančnost, estetski videz, funkcionalnost,…

Sklop:

o naravoslovno – tehnični

Povezava s predmeti:

o TIT

Izbirni predmet:

o ORGANIZMI V NARAVNEM IN UMETNEM OKOLJU

Učiteljica:

o Barbara Selak

Število ur:

o tedensko:1

o letno: 35

Trajanje:

o 1 leto

Vezano na razred:

O 7, 8, 9

Priporočamo:

o 7, 8, 9

Kratek opis predmeta:

o Učenci spoznajo življenjske potrebe živih bitij in tako bolje povežejo abiotske in biotske dejavnike.

o Spoznajo, da je vsako rušenje ravnotežja v naravi – vnos različnih snovi, tujih organizmov, pomanjkanje vode, sprememba temperaturnega režima itd. lahko usodno za preživetje organizmov.

o Ta spoznanja pridobivajo z aktivnim delom, torej z izkušnjo.

Tematski sklopi:

o Naravno okolje.

o Antropogeno okolje.

o Organizmi v naravnem okolju.

o Organizmi v antropogenem okolju.

o Organizmi v umetnem okolju.

Učenec se bo naučil in znal:

o Poglobi , razširi in nadgradi že osvojeno znanje pri osnovnem predmetu.

o Trdneje poveže teorijo z vsakdanjim življenjem.

o Spozna terenske in eksperimentalne metode dela.

o Spozna in poglobi spoznanja o nujnosti sonaravnega bivanja.

o Poglobi spoznanja o nujnosti varovanja narave in živih bitij v njej.

o Gojenja organizmov v učilnici.

Načini pridobivanja ocene:

o Laboratorijsko delo.

o Terensko delo.

o Primeren odnos do gojitev in narave.

Sklop:

o naravoslovno – tehnični

Povezava s predmeti:

o BIO, NAR

Izbirni predmet:

o VERSTVA IN ETIKA 1, 2, 3

Trajanje:

Predmet je trileten, lahko tudi krajši. Učni načrt omogoča učencem smiselno izbirati predmet tudi le za eno ali dve leti, čeprav je njegov namen celoviteje uresničen v triletnem obsegu.

Vezano na razred:

o ne

Priporočamo:

o 7., 8., 9. razred

Kratek opis predmeta:


o
Verstva in etika I – 7. razred

Obravnava se svet v njegovi raznolikosti, v kateri živimo. Vodilni motiv je navajanje in usposabljanje za dojemanje raznolikosti verstev kot sestavine raznolikosti sveta, za soočanje z različnostjo vzorov in vzornikov, iskanje lastne identitete ob spoznavanju različnosti drugih.

o Verstva in etika II – 8. razred

Obravnava se skupnost. Sprašujejo se po skupnostih, v katerih živimo, po pogojih in posledicah skupnega življenja. Pri obravnavi verstev so zato v ospredju verske skupnosti, njihov odnos do drugih skupnosti, vrednote in etika medčloveških odnosov različnih verstev.

O Verstva in etika III – 9. razred

V ospredju je oseba, njenaodgovorna dejavnost v svetu in skupnosti, kritično presojanje vrednot in življenjskih okoliščin ter pripravljenost za dialog, komuniciranje in sporazumevanje.

Izbirni predmet:

o KEMIJA V ŽIVLJENJU

Učiteljica:

o Barbara Selak

Število ur:

o tedensko: 1

o letno: 32

Trajanje:

o 1 leto

Vezano na razred:

o DA

Priporočamo:

o 9. razred

Kratek opis predmeta:

o Kemija nas spremlja na vsakem koraku. Izbirni predmet kemija v življenju je nadgradnja pridobljenega znanja pri kemiji. Naučili se bomo kako znanje iz kemije prenesti v življenje.Učenci spoznajo in pripravijo nekaj uporabnih snovi, kot so: barvila za tkanine ali barvanje na druge podlage, eterična olja za odišavljenje prostorov, telesa, aromaterapijo in pripravijo preprosto milo in negovalno kremo.

Tematski sklopi:

o Tekmovanje snovi – kromatografija

o Svet brez barv bi bil dolgočasen.

o Kemija tudi diši.

Učenec se bo naučil in znal:

· Metode ločevanja zmesi in analize sestavin zmesi.

• Kromatografijo kot pomembno tehniko ločevanja.

za analizo naravnih in sinteznih snovi;

• Povezovanje znanj iz kemije, biologije, fizike, zgodovine, umetnosti in gospodinjstva.

· Naravna barvila in eterična olja.

· Pomen poskusov v raziskovanju.

Načini pridobivanja ocene:

o Z eksperimentiranjem.

o Z beleženjem, prepoznavanjem, razlikovanjem rezultatov.

o Z upoštevanjem navodil.

o Z načrtovanjem in urejanjem eksperimentalnega okolja.

Opis dela pri predmetu:

o Načrtovanje eksperimenta.

o Ustrezna uporaba zaščitnih sredstev.

o Priprava kemikalij in eksperimentalnih pripomočkov.

o Opazovanje in beleženje.

o Izvedba zapisa eksperimenta, skiciranje po fazah.

o Beleženja rezultatov.

o Interpretacija rezultatov.

Sklop:

o naravoslovno – tehnični

Povezava s predmeti:

o GO, NAR, BIO

Izbirni predmet:

o RASTLINE IN ČLOVEK

Učiteljica:

o Barbara Selak

Število ur:

o tedensko: 1

o letno: 35

Trajanje:

o 1 leto

Vezano na razred:

o ne

Priporočamo:

o 7, 8. in 9. razred

Kratek opis predmeta:

o Pri izbirnem predmetu RASTLINE IN ČLOVEK učenci razširjajo in poglabljajo znanje o rastlinah.

Tematski sklopi:

· Uporabnost rastlin.

· Rastline v človekovi prehrani.

· Zdravilne rastline.

· Rastline v živalski prehrani in v industriji.

· Okrasne rastline.

Učenec se bo naučil in znal:

• Seznanili se bomo z uporabnostjo rastlin od hortikulture, agronomije, živinoreje do kulinarike.

• Spoznali bomo rastline v človekovi prehrani.

• Spoznali bomo zelišča in zdravilne rastline.

• Delali bomo z mikroskopom in pripravljali različne mikroskopske preparate.

• Iz rastlin bomo izdelali različne izdelke (vizitke, voščila, sveče, dišavne vrečke, okrasne slike, adventne venčke …)

• Obiskali bomo cvetličarno, vrtnarijo in se seznanili s poklici kot so vrtnar, cvetličar, farmacevt, agronom, kuhar …

• V računalniški učilnici bomo izdelali kartoteko ogroženih rastlin.

• V učilnici bomo gojili začimbe in sobne rastline.

Načini pridobivanja ocene:

o Z gojenjem rastlin.

o Z beleženjem, prepoznavanjem, razlikovanjem rezultatov.

o Herbarijska zbirka.

o Z mikroskopiranjem.

Opis dela pri predmetu:

o Projektno delo

o Laboratorijske vaje.

o Terensko delo.

o Gojenje zdravilnih rastlin.

o Delo z literaturo.

Sklop:

o naravoslovno – tehnični

Povezava s predmeti:

o GO, NAR, BIO, KEM

Izbirni predmet:

Učiteljica:

o ax

Število ur:

o tedensko: 1

o letno: 35

Trajanje:

o 1 leto

Vezano na razred:

o ne

Priporočamo:

o 7., 8., 9. razred

Kratek opis predmeta:

Izbirni predmet:

o GLASBENI PROJEKT

Učiteljica:

o Marjeta Čimžar

Število ur:

o tedensko: 1

o letno: 35

Trajanje:

o 1 leto

Vezano na razred:

o ne

Priporočamo:

o 7. – 9. r razred

Kratek opis predmeta:

o Je enoletni izbirni predmet, ki je namenjen različnim oblikam ustvarjanju glasbe in tudi povezovanju glasbe z drugimi dejavnostmi. Delo je največkrat vezano na petje, igranje, pa tudi na uporabo in spoznavanje IKT (urejanje in montiranje zvoka). Obravnavane skladbe učenci velikokrat uporabijo tudi kot del programa na valeti, sicer pa se skozi celo leto trudimo, da učenci večkrat tudi nastopajo.

Tematski sklopi:

o muzikal, glasbena pravljica,

o zvočna oprema video filma, radijskega programa,

o ljudska glasbila in zvočila, ljudski pevci, folklorne skupine,

o razstava likovnih izdelkov na dano glasbeno tematiko in ozvočenje

o dejavnosti ustanov, npr. glasbene šole, znanih glasbenikov, pevskih zborov …

Učenec se bo naučil in znal:

o Učenci se bodo naučili tehnike igranja na Orffova, ljudska, elektronska ali posamezna klasična glasbila,orientirati v partituri, eksperimentirati z glasovi in glasbili, oblikovati lastne spremljave na dano besedilo ali melodijo, improvizirati, komponirati različne glasbene vsebine, oblikovati spored kakovostnejših dosežkov in jih predstaviti na javnem nastopu ali v razredu

Načini pridobivanja ocene:

o Sodelovanje na nastopih, napredovanje, predstavitve

Opis dela pri predmetu:

o Učenci bodo lahko ustvarjali glasbeno predstavo (npr. muzikal ali uglasbili igro), ozvočili likovno razstavo, raziskali glasbeno zapuščino v svojem okolju, raziskali določeno glasbeno dejavnost ustanov v svojem okolju, ozvočili video, film ali šolski radijski program

Sklop:

o družboslovno-humanistični

Povezava s predmeti:

o se povezujejo z vsemi področji predmeta glasbe, z vsemi drugimi šolskimi predmeti (ples, računalništvo, etnologija …) pa skladno z izborom projekta.

Izbirni predmet:

o ANSAMBELSKA IGRA

Učitelj: Marjeta Čimžar
Število ur:

o tedensko: 1

o letno: 35

Trajanje: o 1 leto
Vezano na razred: o ne Priporočamo: o 7., 8., 9. razred
Kratek opis predmeta: o Je enoletni izbirni predmet, ki je primeren tudi za tiste, ki ne hodijo v glasbeno šolo, saj program omogoča izbor glasbenih vsebin, ki se prilagaja učenčevim interesom in sposobnostim.Program spodbuja skupinsko muziciranje in sodelovanje.
Tematski sklopi:

o ustvarjanje in poustvarjanje glasbe,

o improvizacija ritmičnih in melodičnih vsebin,

o ljudska in umetna glasba,

o zabavna glasba

Učenec se bo naučil in znal:

o Učenci se bodo naučili tehnike igranja na Orffova, ljudska, elektronska ali posamezna klasična glasbila, orientirati v partituri, eksperimentirati z glasovi in glasbili, oblikovati lastne spremljave na dano besedilo ali melodijo, improvizirati, komponirati različne glasbene vsebine, oblikovati spored kakovostnejših dosežkov in jih predstaviti na javnem nastopu ali v razredu

Načini pridobivanja ocene: o Sodelovanje na nastopih
Opis dela pri predmetu:

o Učenci bodo poustvarjali vokalne, inštrumentalne in vokalno-inštrumentalne vsebine, izražali ustvarjalne zamisli z zvočnimi eksperimenti, improvizacijo z izvajanje v razredu in javno, predstavljali svoje poustvarjalne in ustvarjalne dosežke

Sklop: družboslovno-humanistični
Povezava s predmeti: o slovenski jezik, tuji jezik, književnost, predmeti v glasbeni šoli, gledališka umetnost, ples

Izbirni predmet:

o LITERARNI KLUB

Učiteljica:

o Učiteljica slovenščine

Število ur:

o tedensko: 1

o letno: 35

Trajanje: o 1 leto
Vezano na razred: o ne Priporočamo: o 7., 8., 9. razred
Kratek opis predmeta: o Izbirni predmet je enoleten in nadgrajuje predmet slovenščina. Predstavlja poglabljanje in razširitev sposobnosti in znanj, upošteva interese učencev in ravnovesje področij umetnostnega in neumetnostnega jezika. Zajema dve področji: branje in ustvarjanje leposlovnih besedil.
Tematski sklopi:

o Uvod v svet romanov, dram in od

o Lirika

o Epika

o Dramatika

 

Učenec se bo naučil in znal:

o izrazijo svoje literarnoestetsko doživetje, o ustvarjalno interpretativno preberejo umetnostno besedilo,o razčlenijo značilnosti zunanje in notranje zgradbe književnega dela, o opišejo književno osebo, dogajalni prostor in ;as,

o razčlenijo dogajanje na dogajalne enote,

o določijo temo besedila in vrsto pripovedovalca,

o določijo vrsto slogovnega postopka,

o pojasnijo razumevanje metafore,

o primerjajo umetnostna besedila glede na temo, književne osebe, čas in prostor, dogajanje in snov,

o napišejo kratko pesem in dramski prizor,

o napišejo likovno pesem ali pesem lepljenko,

o napišejo po eno basen, pripovedko ali bajko, anekdoto, spominsko črtico, fragment daljše pripovedi in fragment trivialne pripovedi,

o napišejo fiktivni dnevnik književne osebe,

o napišejo dnevnik branja,

o napšejo predstavitev avtorja in knjige,

o uporabljajo literarnovedne pojme.

Načini pridobivanja ocene:

o govorni nastop,

o poustvarjanje umetnostnih besedil,

o razčlemba poslušanega in prebranega besedila.

Opis dela pri predmetu:

o delo v dvojicah

o skupinsko delo

o individualno delo

o frontalna oblika

o razgovor

o delo z besedilom

o razlaga

o projektno delo

Sklop: družboslovno-humanistični
Povezava s predmeti: Slovenščina, tuji jeziki, zgodovina, geografijo, posredno pa tudi s tekmovanjem v znanju materinščine (Cankarjevo tekmovanje) in z Bralno značko.

Izbirni predmet:

o VZGOJA ZA MEDIJE – RADIO

Učiteljica:

o učiteljica slovenščine

Število ur: o tedensko: 1o letno: 35 (32)
Trajanje: o 1 leto
Vezano na razred: o ne Priporočamo: o 7., 8., 9. razred
Kratek opis predmeta: Človek današnjega časa je vržen v svet, ki ga krojijo množična občila, nima pa ustreznega znanja, s katerim bi presojal, kaj je vredno gledati in kaj ne, kaj je škodljivo in kaj ne. Izbirni predmet vzgoja za medije je zato priložnost, da se učenec zave svojih navad spremljanja ter iz pasivnega sprejemnika postane dejaven in kritičen sooblikovalec medijskega prostora.
Tematski sklopi:
 • značilnosti množičnih medijev,
 • zgodovina radia,
 • oglaševanje in propaganda,
 • novinarsko delo na radiu in novinarska etika,
 • vodenje šolskega radia in šolskih prireditev,
 • oblikovanje lastne radijske oddaje,
 • obisk radijske hiše in seznanitev z delom na radiu.
Učenec:

– bo spoznal bistvene značilnosti in vlogo množičnih medijev,- se bo seznanil z razvojem in nastankom radia,- bo analiziral programsko vsebino in se do nje skušal kritično opredeliti,

– bo spoznal različne vrste radijskih postaj in jih primerjal med seboj,

– bo spoznal pomen celovite informiranosti državljanov,

– bo na terenu spoznal posebnosti dela radijskega novinarja,

– bo usvojil bistvene korake novinarskega dela in novinarsko etiko,

– bo pripravil prispevek, ga posnel in kritično presodil posneto gradivo,

– bo ozavestil svoje navade spremljanja medijev …

Načini pridobivanja ocene: – sodelovanje pri pripravi prispevka,- preverjanje obravnavane snovi.
Opis dela pri predmetu:

– metoda demonstracije,- delo v dvojicah,- skupinsko delo,

– individualno delo,

– frontalna oblika,

– razgovor,

– delo z besedilom,

– razlaga,

– projektno delo.

Sklop: o družboslovno-humanistični
Povezava s predmeti: o DIE, SLJ, ZGO, GEO, GV, LV, TIT.

Izbirni predmet:

o VZGOJA ZA MEDIJE – TISK

Učiteljica:

o učiteljica slovenščine

Število ur:

o tedensko: 1

o letno: 35

Trajanje:

o 1 leto

Vezano na razred:

o ne

Priporočamo:

o 7., 8., 9. razred

Kratek opis predmeta:

Medijska pismenost postaja ena ključnih kompetenc v sodobnem svetu. Učenci se bodo učili analizirati medije, jih kritično ocenjevati in se spopadati z zasičeno medijsko sceno. Usposabljali se bodo za kritično in kreativno uporabo različnih medijskih sporočil ter jih ustvarjali.

Pri predmetu Tisk so poudarjene medijske teme tiska. Učenci spoznajo tudi skupne značilnosti množičnih medijev, razlike med različnimi načini in oblikami sporočanja: novinarska, umetniška, publicistična besedila, dokument, fotografija, video, film, glasba, internet in znajo razlikovati oglaševanje ter propagando od novinarskega sporočanja. Učenci razumejo, da mediji sveta ne zrcalijo, ampak ga konstruirajo in ustvarjajo. Sodelujejo pri izdelavi šolskega časopisa.

Tematski sklopi:

 • Skupne značilnosti medijev
 • Nastanek in razvoj množičnih medijev
 • Značilnosti tiskanih medijev
 • Delitev tiska
 • Novinarska etika
 • Oglaševanje in propaganda
 • Konstrukcija medijske realnosti
 • Delo novinarja pri časopisu
 • Kako postati kritični medijski posameznik

Učenec se bo naučil in (po)znal:

o nekatere strokovne izraze (komuniciranje, množični medij, komentirati, naslovnik, kod …)

o bistvene značilnosti in funkcije množičnih medijev,

o razvoj in nastanek množičnega tiska,

o analizirati programsko vsebino in se do nje kritično opredeliti,

o Opredeliti značilnosti periodičnega tiska: publiciteta, aktualnost, univerzalnost, periodičnost,

o pomen celovite informiranosti državljanov,

o razlikovati novinarsko delo od oglaševanja in propagande,

o bistvene korake novinarskega dela in novinarsko etiko,

o kaj so novičarske vrednote,

o učinke množičnih medijev na posameznika,

o opisati potek oblikovanja novinarskega prispevka,

o opisati značilnosti posameznih novinarskih žanrov,

o pomen seznanjenosti z javnimi zadevami, svobode medijev,

ozavestiti svoje navade spremljanja medijev …

Načini pridobivanja ocene:

o sodelovanje pri pripravi prispevka,

o preverjanje obravnavane snovi.

Opis dela pri predmetu:

o delo v dvojicah

o skupinsko delo

o individualno delo

o frontalna oblika

o razgovor

o delo z besedilom

o razlaga

o projektno delo

Sklop:

o družboslovno-humanistični

Povezava s predmeti:

o DIE, SLJ, ZGO, GEO, GV, LV, TIT.

 

Objavljeno v Domov | Komentiraj

Na Ptuju nas je pričakalo sonce

Spoštovani starši,

sedmošolci sporočajo, da so varno prispeli na Ptuj, se nastanili v domu Štrk in že uživajo v prvih dejavnostih projektnega tekma.

Želimo jim prijeten teden.

Objavljeno v Domov, Obvestila | Komentiraj

Projektni in tematski teden za učence 7. b

Od 20. – 24. 3. 2017 se bodo učenci 7. b razreda udeležili projektnega in tematskega tedna z naslovom Beri naprej

Objavljeno v Domov, Obvestila | Komentiraj

Kulturni dan za učence od 1. do 3. razreda

Učenci od 1. do 3. razreda si bodo v petek, 17.3.2017 (3 razred) oz. ponedeljek, 20.3.2017 (1. in 2 razred) v Lutkovnem gledališče Ljubljana Beri naprej

Objavljeno v Domov, Obvestila | Komentiraj