Select Page

Naročilo, odjava prehrane

PRIJAVA/ODJAVA ŠOLSKE PREHRANE

Starši lahko odjavijo ali prijavijo posamezni obrok s pisnim obvestilom preko učenca, osebno pri kuharici, preko eAsistenta in po telefonu na številki ali preko elektronske pošte:

 • kuhinja v šoli v Komendi:

                                        01 72 47 154,  kuhinja.komenda@gmail.com

 • kuhinja v šoli v Mostah:

                                        01 83 43 649 ali 064 286 655, kuhinja.moste@gmail.com

Posamezni dnevni obrok dopoldanske in popoldanske malice je pravočasno odjavljen, če ga starši odjavijo vsaj en delovni dan prej, in sicer do 14. ure. Posamezni dnevni obrok kosila je pravočasno odjavljen, če ga starši odjavijo isti dan, in sicer do 8. ure zjutraj.

Starši morajo učenca po zaključku njegove odsotnosti ponovno prijaviti na obroke na zgornji telefonski številki.

 


OBRAZCI ZA NAROČILO/PREKLIC PREHRANE

Preklic prijave na šolsko prehrano

Prijava učenca na šolsko prehrano

Prijava učenca na šolsko prehrano – dodatni obroki tekom leta

Subvencionirana prehrana

Uveljavljanje pravice do subvencije za šolsko prehrano

 1. točka

Upravičenost do subvencije za malico in kosila

Učencu, ki uveljavlja pravico do subvencije za malico ali kosilo pred začetkom šolskega leta in ima veljavno odločbo o otroškem dodatku, pripada subvencija:

 • od prvega šolskega dne dalje,
 • sicer pa od dneva prijave na malico ali kosilo.

Učencu, ki nima veljavne odločbo o otroškem dodatku iz različnih razlogov, pripada subvencija od dneva priznanja pravice do otroškega dodatka.

Učenec, ki nima odločbe o otroškem dodatku, mora najprej vložiti posebno vlogo o priznanju pravice do subvencije malice ali kosila zaradi uvrstitve v dohodkovni razred. Z dnem ko Center za socialno delo prejme vlogo, učencu pripada tudi subvencija, če je vlogi ugodeno.

Učencu se za čas do dneva izdaje odločbe o otroškem dodatku oziroma posebne odločbe o subvenciji za malico ali kosilo,ustrezno poračuna plačane obroke.

Odprava odločbe o priznanju pravic

 Center za socialno delo lahko odločbo o subvenciji šolske prehrane odpravi, če ugotovi, da so starši učenca ali njegovi zastopniki:

 • prikazovali  lažne podatke ali
 • jih zamolčali ali
 • sporočili neresnične podatke že pred izdajo oziroma ob izdaji odločbe, s katero je bila učencu priznana pravica do subvencije za šolsko prehrano ali
 • je bila odločba izdana na podlagi drugega nedovoljenega ravnanja staršev, učenec pa do subvencije šolske prehrane ni bil upravičen ali je bil upravičen v nižjem znesku ali za krajše obdobje.

V primeru odprave odločbe šola zaračuna stroške prehrane neposredno učencu oziroma staršem, v kolikor niso odjavil malice ali kosila.

Varstvo pravic

 O pravicah iz javnih sredstev odloča center za socialno delo po zakonu o splošnem upravnem postopku.

 

 

Tekmovanja

Koledar tekmovanj … kmalu.

 

 

Program ekologija

PROJEKTI – načrtovanje

Šolsko leto: 2013 – 2014

NAZIV PROJEKTA: Ekologija

NIVO PROJEKTA: šolski

VKLJUČENI V PROJEKT: učenci, njihovi starši in učitelji šole v Mostah in Komendi (opomba: vključenost bo odvisna od aktivnosti – v določenih (npr. zbiralne akcije) bodo vključeni vsi, v druge (npr. bralna značka) se bodo vključevali zainteresirani posamezniki

NAMEN PROJEKTA (CILJI):

 • skrb za čisto in urejeno šolo ter njeno okolico
 • navajanje na odgovorno ravnanje in varčevanje z vodo, energijo in materialnimi dobrinami
 • utrjevanje teoretičnega in praktičnega znanja pri ravnanja z odpadki (sortiranje, ločeno zbiranje)
 • spodbujanje k recikliranju in ponovni uporabi izdelkov
 • spoznavanje vpliva in posledic človekovega ravnanja na naravo
 • razvijanje ekološke zavesti
 • spodbujanje humanitarnosti
 • navajanje na zdravo in aktivno preživljanje prostega časa (branje, gibanje)
 • krepitev vezi med starši, učenci in šolo

NAČRTOVANE DEJAVNOSTI:

 1. SKRB ZA UREJENOST ŠOLE IN OKOLICE

üločevanje odpadkov pri šolski prehrani in v učilnicah (ekološki otoki in ločeni koši za različne vrste odpadkov)

üzelena straža

 1. ZBIRALNE AKCIJE

üzbiralne akcije starega papirja (skupaj z vrtcem)

üakcija zbiranja oblačil za ponovno uporabo (skupaj z vrtcem)

üzbiranje plastičnih zamaškov v humanitarni namen

üločeno zbiranje posameznih vrst odpadkov v ekološkem kotičku – otoku (baterije, tonerji…)

 1. OSTALO

üEko bralna značka [oktober – april]

üurejanje ekološkega kotička Moste

üsodelovanje v natečajih

TRAJANJE PROJEKTA: šolsko leto 2013/14

NOSILEC, NOSILCI: : Bojana Gomboc in Aljoša Kolar; ostali učitelji bodo pomagali pri izvedbi posameznih dejavnosti (Silva Korbar – zbiralne akcije, Jožica Plevel – eko bralna značka) oz. bodo vabljeni k sodelovanju v okviru samih akcij in natečajev

FINANČNI NAČRT: občinska sredstva in denarna sredstva, zbrana z zbiralnimi akcijami

Pravila šolskega reda

 

PRAVILA ŠOLSKEGA REDA

OŠ KOMENDA MOSTE, MAJ 2010

 

VSEBINA

Splošna načela
Dolžnosti in odgovornosti
Načini zagotavljanja varnosti
      Ekskurzije in dnevi dejavnosti
      Dežurstva
      Naloge dežurnih učencev v času obrokov
      Ravnanje v izrednih razmerah
      Dolžnosti oddelčne skupnosti ob poškodbah
Pravila obnašanja in ravnanja
      Prihajanje k pouku
      Hranjenje garderobe
      Nošenje copat
      Priprava na pouk in kultura obnašanja
      Zapuščanje učnega programa
      Zapuščanje šole
      Odsotnost učencev
      Odmor
      Ostala pravila
Kršitve pravil šolskega reda
      Neprimerno vedenje do delavcev šole
      Neprimerno vedenje do učencev
      Odnos do šolskega dela
      Povzročanje materialne škode
Ukrepanje ob kršitvah
Vzgojni ukrepi
Organiziranost učencev
      Oddelčna skupnost
      Skupnost učencev šole
      Šolski parlament
Opravičevanje odsotnosti
Zagotavljanje zdravstvenega varstva učencev

Ravnateljica:Mira Rek
Predsednica sveta zavoda: Sabina Brigita Štebe

 

Dostopnost